A
A
A

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Vojnatina

Sídlo: Vojnatina 124, 07261 Vojnatina

IČO: 00325961

DIČ: 2020752525

Štatutárny zástupca: Silvia Ihnatová - starostka obce

e-mail: ocuvojnatina@minet.sk

tel. č.: + 421 56 652 23 53

   

     Obec Vojnatina je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.